Thông tin về cổ phiếu

2018

pdfCông văn chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (27/12/2018)

pdfThông qua đơn từ nhiệm chức Phó Chủ Tịch HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc (06/12/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Quốc Nhân (27/11/2018)

pdfBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Quốc Nhân (27/11/2018)

pdfĐính chính kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (07/11/2018)

pdfBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và người có liên quan (Trần Thị Toàn) (01/11/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Quốc Nhân (22/10/2018)

pdfBáo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Quốc Nhân (22/10/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (26/08/2018)

pdfKết quả giao dịch cổ phiếu của ông Dương Đình Thái (26/08/2018)

pdfGiao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Quốc Nhân (18/09/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (20/08/2018)

pdfKết quả dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (20/08/2018)

pdfKý hợp đồng kiểm toán 2018 (06/08/2018)

pdfTham gia góp vốn tại Công ty CP Sản Xuất VLXD DIC (12/07/2018)

pdfBáo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 (12/07/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (10/07/2018)

pdfBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội và người liên quan (29/06/2018)

pdfNghị quyết HĐQT số 02/2018 (23/05/2018)

pdfThông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Nguyễn Đức Hải (23/05/2018)

pdfSở KHĐT đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 (16/04/2018)

pdfThống nhất thời gian, địa điểm và nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2018 (12/04/2018)

pdfChốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông 2018 (05/04/2018)

pdfBáo cáo quản trị năm 2017

pdfCông bố thông tin v/v hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con

2013

zipCông bố thông tin v/v mua tài sản

jpgGiải trình kết quả kinh doanh quý 3

jpgBáo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

zipBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ 2013

pdfBáo cáo kết quả phát hành cổ phiểu trả cổ tức đợt 2 năm 2012

pdfThông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

pdfCông bố thông tin v/v giao dịch cổ phiếu quỹ

pdfPhát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu

pdfKý hợp đồng với công ty kiểm toán năm 2013

pdfGiải trình chệnh lệch báo cáo tài chính soát xet 6 tháng năm 2013

pdfNghị quyết hội đồng quản trị v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

pdfBiên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

pdfLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08/2013 

pdfThông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v trả cổ tức đợt 2/2012 

pdfBáo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2103

pdfTài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2013

pdfMẫu đăng ký dự hợp hoặc ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

pdfBổ nhiệm cán bộ chủ chốt

pdfGiải trình biến động lợi nhuận quý 1/2013

pdfThông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

pdfGia hạn ngày tổ chức đại hội cổ đông thuờng niên 2013

pdfBáo cáo tiến độ sử dụng vốn

pdfNghị Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHC và tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằn tiền 

pdfNghị quyết hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012